į pradžią turinys susisiekite  
DOROS-KULTŪROS SĄJUNGA
Trumpai

 

DOROS - KULTŪROS  SĄJUNGA  (DKS)

Požiūriai į dorą ir jos vaidmenį kultūros raidoje

 

Dar buvo nespėjęs nurimti "dainuojančios revoliucijos” šurmulys, kai prasidėjo įvairūs susiskaldymai. Įdomu, kad dar Sąjūdžio suvažiavime buvo siūlomas vienijimosi pagal dorovines vertybes principas. Deja, šis siūlymas nebuvo išgirstas.

 

Tada šios idėjos iniciatorius A.Statkevičius su grupele bendraminčių veikė savarankiškai. 1992-06-15 pateikė registravimui Lietuvos Dorovinio Veikimo Centrą – visuomeninę organizaciją, vienijančią dorovės kėlimu besirūpinančius žmones ir vykdančią tam tikrą dorovinės politikos vykdymo stebėseną. Deja,  tuometinis Teisingumo ministro pareigas einantis Z.Juknevičius jos įstatus atmetė.

 

Visdėlto 1992-12-04 organizaciją pavyko įregistruoti  Doros – Kultūros Sąjungos pavadinimu. Ji vienijo apie 60 narių. Vadovu buvo išrinktas disidentas, gydytojas ir filosofas dr. Algirdas STATKEVIČIUS  (g.1923 m.), kuris šiame poste išbuvo iki 2016 metų.

 

 

Dr. Algirdas STATKEVIČIUS –

Gimė 1923 m. balandžio 1 d. Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, Pusdešrių kaime. Pradžios mokyklą baigė Valakbūdyje, o gimnaziją - Kaune. Karo metu dalyvavo slaptoje organizacijoje, siekiančioje pirma sunaikinti Hitlerį ir hitlerizmą, o po to - Staliną ir stalinizmą. Tuo tikslu kaip žvalgas radistas parašiutu buvo nuleistas į Rytų fronto užnugarį. Apie tai 1995 m. buvo išleista knyga, pavadinta "Kelias į laisvę".
 

Pagal specialybę yra gydytojas. Studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose. Daugelyje vietų dirbo ambulatorijų ir gimdymo namų vedėju. 9 metus dirbo Finansų ministerijoje, Vyriausiojoje valstybinio draudimo valdyboje vyriausiuoju gydytoju ekspertu. 10 metų dirbo Vilniaus m. greitosios medicininės pagalbos stotyje.
Yra parašęs ir išleidęs vieną poezijos knygą ir keliolika knygų filosofijos, doros,

kultūros bei politikos klausimais.
 

Raudonosios okupacijos metu buvo visuomeninės grupės Helsinkio susitarimams remti nariu. Už rezistencinę pogrindinę veiklą buvo teistas 4 kartus. Sibire, Vidurinėje Azijoje ir kitose įkalinimo vietose iš viso praleido 14 metų.


Kadangi 1988 m. KGB darbuotojai pareikalavo, kad su šeima kuo greičiau išvyktų iš Lietuvos, tai 3,5 metų gyveno JAV, Australijoje ir kitur.


1989-1990 m. jo iniciatyva Vakaruose - penkiuose kontinentuose - buvo surinkta 5,2 mln. parašų už Lietuvos laisvę. Šis unikalus rezultatas buvo įrašytas į Gineso pasaulinių rekordų knygą.
Vilniuje dirbo Doros ir kultūros sąjungos (DKS) pirmininku.

 

2006 metais DKS, kartu su atgimimo sąjūdžio veteranais, Euroanalitikų klubu bei kitų organizacijų nariais inicijavo visuomeninį judėjimą Piliečių sąšauka ,,Už dorą ir tautą”. DKS Sąjungos pirmininkas Algirdas Statkevičius ir poetas Genius STRAZDAS buvo Sąšaukos inicatyvinės grupės nariais.