į pradžią turinys susisiekite  
DOROS-KULTŪROS SĄJUNGA
Protokolas 1995 m. rugpjūčio 15 d.


 

 

1995 m. rugpjūčio 15 d. įvykusio

Doros – Kultūros Sąjungos atstovų respublikinio Suvažiavimo

 

P R O T O K O L A S

 

Suvažiavime dalyvavo 32 Doros – Kultūros Sąjungos atstovai. Suvažiavimą atidarė Algirdas Statkevičius. Suvažiavimui vadovavo Stasys Jakas. Sekretoriavo Balys Štukėnas.

 

Suvažiavimo dienotvarkėje buvo numatyta:

1.A.Statkevičiaus pranešimas apie esamą doros būklę Lietuvoje.

2.Suvažiavimo dalyvių pasisakymai.

3.Doros – Kultūros Sąjungos (DKS) valdybos rinkimas.

4.Doros – Kultūros Sąjungos pirmininko, sekretoriaus, iždininko ir revizoriaus rinkimas.

 

Savo pranešime A.Statkevičius konstatavo, kad doros būklė Lietuvoje negerėja, kad vyriausybė tam neskiria reikiamo dėmesio ir kad doros kėlimo klausimu būtina kreiptis į Lietuvos valstybės Prezidentą.

 

Kauno atstovė – ekonomistė Alina Janavičiūtė siūlė raginti masinės informacijos priemone, kad jos ne vien konstatuotų esamą nepatenkinamą doros būklę, bet kad kreiptų  didesnį dėmesį į sveikesnės visuomenės nuomonės formavimą.

Vilnietis S.Jakas konstatavo, jog prokuratūra ir teismai yra perdaug abejingi organizuoto nusikalstamumo atžvilgiu.

 

Alytaus atstovas P.Daukas ir kiti ragino suaktyvinti kovą su korupcija.

Studentas lituanistas B.Ragauskas siūlė palaikyti glaudesnį ryšį su doros reikalu besidominčiais Seimo nariais.

 

Klaipėdos atstovė R.Sakalauskienė nurodė į perdaug išbujojusį susvetimėjimą tarp npiliečių ir politinių partijų.

 

Rokiškio atstovė J.Kuzmickaitė siūlė sukurti kodeksą valdininkijai.

Suvažiavimo dalyviai kandidatais į valdybos narius pasiūlė S.Jaką, A.Statkevičių, B.Štukėną, P.Ciziką, K.Jazdauską, R.Juzvikienę ir A.Riaubą.

 

Balsuojant suvažiavimo dalyviai pateiktų kandidatų išrinkimui į valdybą vienbalsiai pritarė. Po to išrinkta naujoji DKS valdyba iš savo tarpo Doros – Kultūros Sąjungos pirmininku išrinko Algirdą Statkevičių, sekretoriumi – Balį Štukėną, iždininku – Stasį Jaką, o revizoriumi – P.Ciziką.

Suvažiavimas baigėsi Lietuvos himno pagiedojimu.

 

 

Lietuvos Doros – Kultūros Sąjungos pirmininkas                                                             Algirdas Statkevičius

 

 

 

Lietuvos Doros – Kultūros Sąjungos sekretorius                                                              Balys Štukėnas

 

 

 

Vilnius, 1995.VIII.15