į pradžią turinys susisiekite  
DOROS-KULTŪROS SĄJUNGA
Į S T A T A I


 

 

Į S T A T A I

 

Preambulė

 

Pripažįstant, kad Dora yra ,,žemiškasis dievas” ir, tuo pačiu, pati aukščiausia vertybė žmonių pasaulyje,

 

Neabejojant, jog egzistuojąs Doros ir Kultūros esmių supratimo analfabetizmas yra daug kartų pavojingesnis už gramatinį analfabetizmą,

 

Žinant, jog visi tie, kas nesistengia eiti ,,vien takais dorybės”, eina daugiau ar mažiau ydingu keliu,

Suprantant, kad tiktai vienintelis dalykas – Dora – reiškia ,,tvirtą žemę” po kojomis visiems kas gyvas, ir kad pati patikimiausia apsauga nuo AIDS, įvairiausių kitų ligų bei ydų, nuo karų, bado, daugumos kančių, priešlaikinės bei amžinosios (suprantant religine prasme) mirties,

 

Visiškai įsitikinus, jog visoks blogis vyksta ant Doros reikalavimų negerbimo pagrindo,

Tikint, jog tiktai doras žmogus yra tinkamas kaip Žemei, taip ir Dangui,

 

Kadangi labai daug žmonių ir jų susivienijimų, o taip pat daug jų sukurtų institucijų, ignoruoja Dievo ir išminčių nurodymus kaip dera elgtis, veikia išėję už Doros leistų ribų ir seka negarbingas vėliavas,

 

Todėl Doros – Kultūros Sąjungos (toliau DKS) iniciatyvinė grupė, bei jos sušauktas Steigiamasis susirinkimas, skelbia DKS – gos įsteigimą ir priima šiuos jos struktūrą ir veiklą reglamentuojančius įstatus:

 

I.  Bendroji dalis

1. DKS yra atviro tipo, nepolitinė, savanoriška, demokratinė, pelno nesiekianti, lanksti ir savaraniška organizacija.

2. DKS savo veiklą grindžia nekintamais bei amžinais gamtos ir jos Kūrėjo nustatytais dėsniais, Lietuvos Respublikos įstatymais, taip pat šiais įstatais.

3. kadangi tautinė kultūra gali klestėti tikai esant aukšto lygio bendražmogiškajai kultūrai, tai DKS veikloje pirmenybė yra numatoma teikti pastarajai.

4. DKS yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą ir sąskaitą banke.

5. DKS būstinė yra Vilniuje, Tuskulėnų 18-21,tel. 8-5-275 82 13

6. DKS yra paramos davėjas ir gavėjas.

 

II. DKS veiklos tikslas

1. Kurti Kultūrą: a) relizuoti Visuotinį gėrį (ugdyti dorą ir visapusiškai normalų žmogų bei kurti dėl jo ir visų kitų normalias gyvenimo sąlygas – Teisingumo, taikos, Laisvės, dvasinės ir materialinės Gerovės sąlygas), b) šalinti Visuotinį blogį.

2. Formuoti sveiką viešąją nuomonę.

3. Skleisti Doros – Kultūros šviesą visur, kur jos yra per mažai.

4. Jausti vidinę atsakomybę už Doros – Kultūros būklę Lietuvoje ir pasaulyje.

5. Rūpintis, kad valstybės įstatymai neprieštarautų Dorai ir Kultūrai.

6. Siekti, kad Lietuvos valstybės egzistavimo tikslu būtų dr. V.Kudirkos propaguotas  ,,Idealo tik doro ir aukšto” siekimas – t.y. Kultūros kūrimas.

7. Plėsti ryšius su panašiomis kitų šalių organizacijomis.

 

III. DKS veikos būdai

1.Per spaudą, radiją, televiziją ir kitas masinės informacijos priemones aiškina Doros bei Kultūros esmę ir reikšmę.

2.Rengia einamam momentui tinkamiausias Doros-Kultūros kūrimo programas.

3.Įstatymų numatyta tvarka leidžia ir platina Doros bei Kultūros klausimus gvildenančią periodinę literatūrą, o taip pat knygas.

4.Bendrauja su JUNESKO ir kitomis tarptautinėmis institucijomis bendražmogiškosios Kultūros skleidimo bei jos įtvirtinimo veikoje.

5.Konsultuojasi su Kultūros ir mokslo institucijomis bei patyrusiais Doros-Kultūros sferos veikėjais.

6.Reikalui esant, Doros-Kultūros dalyke teikia siūlymus bei konkrečius projektus valstybinės valdžios institucijoms.

7.Remia kiekvieno žmogaus pastangas tapti doresniu ir kultūringesniu.

8.Vadovaujantis Lietuvos Respublokos įstatymais gina savo narių ir skyrių teises.

 

IV. DKS narių teisės ir pareigos

1.DKS sudaro individualūs nariai, kolektyviniai nariai ir nariai rėmėjai. Individualiu nariu gali būti kiekvienas LR pilietis, pripažįstantis šiuos įstatus bei dalyvaujantis DKS veikloje.

2.Kolektyviniais nariais gali būti valstybės nustatyta tvarka įregistruoti piliečių susivienijimai, visuomeninės sąjungos bei organizacijos, siekiančios dalyvaui Doros-Kultūros kėlimo veikloje.

3.Nariais rėmėjais įregistruotos gali būti visuomeninės organizacijos, siekiančios dalyvauti DKS veikloje ir ketinančios bet kokia forma ją paremti.

4.į individualius bei kolektyvinius narius, taip pat narius - rėmėjus priima DKS skyriai.

5.DKS narys turi teisę ; a) dalyvauti DKS renginiuose, b) rinkti ir būti renkamas į DKS renkamus organus, c) gauti informaciją apie DKS ir jos renkamų organų veiklą, d) kelti į viešumą DKS veikloje pastebėtus trūkumus ir siekti jų pašalinimo, e) siūlyti priemones Doros – Kultūros lygiui kelti, h) atstovauti DKS ir kalbėti jos vardu, prieš tai gavęs DKS valdybos sutikimą.

6.DKS narys privalo: a) laikytis šių įstatų, b) dalyvauti DKS veikloje ir bet kokia forma remti jos organizuojamas priemones.

7.DKS nario mokesčio dydis nenustatytas. Todėl kiekvienas moka pagal išgales.

8.Bet kuris iš narių gali laisva valia  bet kada išstoti, arba gali būti DKS valdybos narių nutarimu pašalintas už įstatų pažeidimus ar nedorą elgesį. Šį valdybos nutarimą narys gali apskųsti DKS suvažiavimui.

 

V. DKS organizacnė struktūra ir jos valdymas

1.Pirminiai DKS padaliniai yra miestų (rajonų) skyriai ir jų grupės. Jie steigiami teritoriniu principu. DKS grupė gali būti steigiama,kai yra ne mažiau kaip 3 nariai, o skyrius – kai į jį įsijungia ne mažiau kaip dvi grupės, arba yra daugiau kaip 10 narių.

2.DKS miestų (rajonų) grupės yra savarankiški padaliniai. Skyriai išsirenka savo vadovą ir veikia vadovaudamiesi šiais įstatais.

3.Aukščiausias DKS valdymo organas yra jos narių (atstovų) suvažiavimas, kurį valdyba šaukia ne rečiau vieneri metai. Visi nutarimai suvažiavime priimami paprastąja balsų dauguma ir yra teisėti, jeigu balsuojant dalyvauja daugiau kaip pusė narių (atstovų).

 

4.DKS suvažiavimas užsiima šia veikla:

             a) priima, papildo ir keičia DKS įstatus,

             b) nustato pagrindine veiklos kryptis,

             c) išrenka DKS valdybą iš 4-7 narių vieneriems metams.

 

5.Valdyba iš savo tarpo išrenka Pirmininką, Sekretorių, Iždininką ir Revizorių.

6.Valdyba vadovauja DKS veiklai tarp suvažiavimų ir sprendžia einamuosius klausimus savo kompetencijos ribose.

7.Valdybos posėdžius pirmininkas šaukia ne rečiau kaip kas mėnesį. Valdybos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

8.DKS pimininkas yra renkamas vieneriems metams. Jis atstovauja organizacijai, kartu su kitais valdybos nariais vadovauja DKS veiklai, pasirašo dokumentus ir atsiskaito visuotinam narių susirinkimui jis skiria ir atleidžia  iš darbo samdomus darbuotojus.

9.Sekretorius tvarko DKS dokumentaciją.

10.Iždininkas atlieka valdybos nustatytas funkcijas, tvarko DKS biudžetą bei pateikia valdybai jį tvirtinti.

Revizorius kontroliuoja finansinę veiklą ir atsiskaito visuotinam narių susirinkimui (??)

 

VI.  DKS lėšos ir jų naudojimo tvarka

DKS lėšas sudaro: a) nario mokestis, b) kolektyvinių narių ir narių-rėmėjų laisvos įmokos, c) piliečių bei visuomeninių organizacijų paaukotos lėšos, d) piliečių parama 2 proc. pajamų mokesčio, e) kitos įstatymu neuždraustos pajamos. Lėšos panaudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

VII.    DKS likvidavimo tvarka

DKS likviduojama jos narių suvažiavimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma.
DKS turtas ir lėšos sunaudojami įstatymo numatyta tvarka.

 

Algirdas STATKEVIČIUS

DKS Pirmininkas